Intrarea în Superland este gratuită și pentru adulți și pentru copii, așa că alegi atracțiile pe care le dorești și plătești doar pentru acestea!
Spații de joacă generoase și multiple opțiuni de distracție și de petrecere a timpului liber transformă Superland în destinația perfectă pentru întreaga familie.
Descoperă peste 20 de atracții interactive! Apasă pe logo-urile de mai jos pentru informații suplimentare!

Timpul petrecut în familie înseamnă altceva pentru fiecare din noi. Creați experiențe memorabile împreună!

Logheaza-te

Accesul și utilizarea acestui Website sunt supusă următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Website-ul, acceptați, fără limitări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Superland sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări, Condițiile de Utilizare ale acestui Website, vă rugăm să părăsiți acest Website.

!!! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor constituie acordul dvs. de a respecta acești termeni, care stabilesc o relație contractuală între dvs. și Superland. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu puteți beneficia de facilitățile oferite de website.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

Superland – este termenul utilizat pentru identificarea societății titular a website-ului și furnizoare de produse și servicii, respectiv L.H. EL INVESTMENT SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în România, mun.Brașov, str. Șoseaua Cristianului, nr.7, județ Brașov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J08/1028/1997, cod unic de înregistrare fiscală RO9609318;
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții;
Cont – secțiunea din Website formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorului înregistrarea pe website;
Website – domeniul www.superland.ro și subdomeniile acestuia;
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Superland și Utilizator, fără prezența fizică simultană a părților, prin care se întrunește acordul de voință al acestora cu privire la condițiile de accesare și utilizare website;
Conținut
• toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către Superland prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc utilizatorului de către un angajat/colaborator al titularului, conform informațiilor de contactare, specificate de către acesta;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Superland într-o anumită perioadă;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Superland are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• orice alte date publicate pe website;
Document – prezentele Termene și Condiții;
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Superland într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Superland cu referire la informațiile conținute de acesta;
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor/Serviciilor/Evenimentelor așa cum sunt acestea precizate în descrierea publicată pe website.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea pe website, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Superland își derulează operațiunile comerciale.
Notificarea primită de către Utilizator, după efectuarea înregistrării pe website are rol de confirmare a veridicității informațiilor furnizate cu ocazia înregistrării. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
Contractul se consideră încheiat între Utilizator și Superland în momentul în care utilizatorul bifează că este de acord cu termenii și condițiile de accesare și utilizare ale website-ului, cu ocazia înregistrării.
Daca informațiile din Contul dvs. nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai aveți acces și să nu mai puteți utiliza Serviciile, facilitățile website-ului sau ca Superland să dispună încetarea Contractului cu dvs. Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin Contul dvs. și vă obligați să mentineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs.

RĂSPUNDERE

Superland nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al utilizarii prezentului website.
Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului, Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile website-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul website-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului.
Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor website-ului.
Termenii și Condițiile website-ului pot fi modificați oricând de către Superland, aceștia fiind opozabili Utilizatorilor de la data afișării pe website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor website-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din website.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Superland a notificat A.N.S.P.D.C.P. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sub numărul 0026424/16.11.2017.
Datele dvs. personale necesare înregistrării pe website sunt: nume și prenume, sex, data nașterii, număr de telefon și adresă de e-mail.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Superland are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.
Scopul colectării datelor este:
– informarea utilizatorilor privind situația Contului;
– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, în scop de reclamă, marketing și publicitate, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);
– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a traficului pe website;
Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SUPERLAND și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.
Prin citirea Documentului ați luat cunostință despre faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Șoseaua Cristianului, nr. 7, mun.Brașov, județ Brașov, în atenția L.H. EL INVESTMENT SRL., vă puteți exercita, în mod gratuit, o dată pe an, dreptul de a vi se confirma faptul că datele personale sunt sau nu sunt procesate.
Totodată, tot pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Șoseaua Cristianului, nr. 7, mun. Brașov, județ Brașov, în atenția L.H. EL INVESTMENT SRL., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz, pentru:
– rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
– notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele colectate de către titular, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat al utilizatorului față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Informațiile cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi furnizate către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Superland și Utilizator se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Brașov.

PROPRIETATEA CONȚINUTULUI

Website-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Superland sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată a Superland sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că Superland își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acționarea în judecată a celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Superland acordă permisiunea de a utiliza website-ul în următoarele condiții:
Utilizatorul nu poate autoriza terțe părți să utilizeze Contul său. Utilizatorului îi este interzisă cesionarea sau transferul în alt mod a Contului sau unei alte persoane fizice sau juridice. Utilizatorul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci când utilizează website-ul și poate utiliza website-ul exclusiv in scopuri legale. Atunci când utilizatorul folosește website-ul, nu va provoca deranj, inconvenienţe sau pagube materiale nici Furnizorului terț, nici altor parți.
În caz de modificare a legislației, este posibil ca utilizatorului să i se ceară să prezinte un act de identitate pentru a accesa sau a utiliza Serviciile, iar Utilizatorul este conștient că i se poate refuza accesarea sau utilizarea Serviciilor dacă refuză să prezinte actul de identitate.
La latitudinea sa exclusivă, Superland poate să permită periodic utilizatorilor să transmită, să încarce, să publice sau să pună la dispoziția Superland, conținut și informații în format text, audio și/sau vizual, inclusiv comentarii și opinii despre Servicii, transmiterea unor cereri de asistență și înscrierea in concursuri și promoții. Întregul Conținut furnizat de către utilizator va rămâne proprietatea acestuia.
Totuși, prin furnizarea de conținut către Superland, utilizatorul acordă Superland o licență valabilă la nivel mondial, perpetua, irevocabilă, transferabilă, fară redevențe, cu drept de sublicențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Conținut furnizat de utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor (inclusiv în legatură cu Serviciile și activitățile Superland și pe website-urile și serviciile terțe), fără a-l informa pe utilizator, fără a fi necesar acordul acestuia și fără a fi nevoie să plăteasca fie utilizatorului, fie altei persoane fizice sau juridice.
În acest sens, utilizatorul declară și garantează urmatoarele: (i) fie că este proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut furnizat, fie că deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda Superland licența asupra Conținutului furnizat de utilizator conform descrierii de mai sus și că nici Conținutul generat de utilizator, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către utilizator a acestuia, nici utilizarea de către Superland a respectivului Conținut furnizat de utilizator după cum permite acest contract nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementari aplicabile.
Utilizatorul se obligă să nu transmită Conținut cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește Superland la latitudinea sa exclusivă, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. Superland are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul furnizat de utilizatori, la latitudinea sa exclusivă, în orice moment, indiferent de motiv, fară a anunța.
Utilizatorul poate descarca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a se conforma informațiilor referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse in Conținut.
Utilizatorul nu are permisiunea să distribuie, să modifice, să copieze (cu excepția situațiilor mai sus menționate), să transmită, să expună, să refolosească, să reproducă, să publice, să autorizeze, să acorde o licență de folosire, să creeze lucrari derivate din conținut, sau să transfere, să vândă sau să folosească Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Superland, sub sancțiunea plății de daune interese care să acopere atât prejudiciul efectiv suferit de către Superland, cât și a beneficiului nerealizat de către Superland urmare a încălcării de către utilizator a interdicțiilor sus menționate.
Este interzis utilizatorului să folosească Website-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.
Superland va coopera cu oricare dintre autoritațile desemnate să aplice legea si se va conforma oricarei solicitari legitime legale prin care se cere sau se ordonă societații Superland să dezvaluie identitatea oricarei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Website-ului.
Este interzis utilizatorului să folosească Website-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial ori să creeze website-uri paralele, cu aceeași denumire ori cu denumiri derivate de natura să creeze confuzie în conștiința publică între Superland și utilizatori neautorizați să se folosească de imaginea și/sau denumirea titularului.

Înregistrarea pe website-ul Superland este gratuită pentru Utilizator și nu include nici o taxă.

ACCESUL LA REȚEA ȘI DISPOZITIVE

Utilizatorului ii revine responsabilitatea de a obține accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza website-ul și facilitățile acestuia. Se pot aplica tarifele și prețurile percepute de rețeaua mobilă a utilizatorului pentru transferul de date și mesaje, dacă acesta accesează sau utilizează servicii de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și revine responsabilitatea utilizatorului de a achita aceste tarife si prețuri. Utilizatorului ii revine responsabilitatea de a procura si a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza Serviciile si Aplicațiile de pe website, precum și de a procura orice actualizari ale acestora. Superland nu garantează că Serviciile sau o porțiune a acestora vor funcționa pe un anumit echipament hardware sau un anumit dispozitiv. În plus, Serviciile pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, care nu sunt responsabilitatea Superland.

PUBLICITATE

Newsletterele Superland sunt transmise prin intermediul serviciului intern de marketing. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
În momentul în care, Utilizatorul își crează un Cont pe Website, are posibilitatea sa își exprime sau nu acordul cu privire la primirea de Newslettere.
Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Superland în orice moment:
– prin contactarea Superland în acest sens;
– trimițând la adresa office@superland.ro un e-mail în care să precizați că nu mai doriți să primiți aceste mesaje, care să includă numarul de telefon pe care sunt primite mesajele;
– prin modificarea setărilor din Contul de utilizator;
– prin accesarea link-ului de dezabonare.
Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acordul dat pentru prezentul Document.

LIPSA GARANȚIILOR

ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI WEBSITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT “CA ATARE” FARĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ. SUPERLAND ȘI SOCIETĂȚILE SALE AFILIATE, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, AGENȚII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA WEBSITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU A CONTINUTULUI SĂU. L.H. EL INVESTMENT SRL NU ÎȘI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O DAUNĂ SAU VIRUȘI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI WEBSITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAȚII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST WEBSITE.

DESPĂGUBIRI

Utilizatorul se obligă să despăgubească Superland în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) pretinse de terți de la titularul de website, care decurg din sau în legatură cu nerespectarea sau încălcarea de către utilizator a oricăreia dintre acești Termeni sau încălcarea de către utilizator a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Furnizorilor terți.

LINK-URI SPRE WEBSITE-URILE UNEI TERȚE PĂRȚI

Website-ul poate conține link-uri către alte website-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Superland. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori. Superland nu controlează și nu este răspunzatoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor website-uri.
Fără a se limita la cele mai sus menționate, Superland își declină în mod special orice răspundere dacă aceste website-uri:
– Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
– Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
– Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
– Nu oferă o securitate adecvată;
– Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv sau sunt licențioase sau calomnioase.
De asemenea, Superland nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de website-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de website-uri sau pe acest website, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens implicarea în vreun fel a Superland.

REVIZUIRI ALE ACESTOR CONDIȚII DE UTILIZARE

Superland poate, în orice moment și fară notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a website-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.
Este interzisă utilizarea acestui website pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Superland va coopera deplin cu orice autoritați care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă titularului de website să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale.
Utilizatorul este de acord ca titularul, la alegerea sa, să inceteze sau să întrerupă utilizarea website-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, utilizatorul trebuie să înceteze folosirea website-ului și să distrugă orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Superland nu va fi răspunzător pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva titularului, drept rezultat al neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea utilizatorului sau încălcării de către utilizator a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAȚI ACEST WEBSITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI SUPERLAND, NICI DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI ANGAJAȚII SĂI SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA WEBSITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU A CONȚINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT SAU ORICE ALTĂ MODALITATE ȘI CHIAR DACĂ UTILIZATORUL A FOST AVERTIZAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

PREVEDERI CU CARACTER GENERAL

Utilizatorul acordă aprobarea ca Superland să cesioneze sau să transfere acești Termeni, integral sau parțial, inclusiv catre: (i) o societate subsidiară sau afiliată; (ii) un achizitor al capitalului social, activităților sau activelor Superland; sau (iii) un succesor prin fuziune. Între dvs., Superland sau un Furnizor terț nu va exista nicio relație de asociere în participare, parteneriat, angajator-angajat sau agenție în urma contractului încheiat între dvs. și Superland prin acceptarea prezentelor termeni și condiții sau a utilizării website-ului.
Dacă o clauză din acesti Termeni este declarată conform legii drept ilegală, nulă sau neaplicabilă, fie integral, fie parțial, se va considera că respectiva clauză sau porțiune a acesteia nu face parte din acest Contract, fară ca acest fapt să afecteze legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze si condiții.
În situația respectivă, Superland va înlocui clauza sau porțiunea ilegală, nulă sau neaplicabilă cu o clauză sau porțiune legală, valabilă și aplicabilă, care produce, în cea mai mare masură posibilă, un efect similar cu cel al clauzei sau porțiunii ilegale, nule sau neaplicabile, date fiind conținutul și scopul Termenilor de față. Acești Termeni constituie întregul acord și întreaga înțelegere dintre părți cu privire la obiectul acestora și anulează și înlocuiesc toate acordurile și angajamentele anterioare sau concomitente cu privire la obiectul vizat.