Termeni si conditii generale

Accesul și utilizarea acestui Website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Website-ul, acceptați, fără limitări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Superland sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți deacord sau nu acceptați, fără limitări, Condițiile de Utilizare ale acestui Website, vă rugăm să părăsiți acest Website.

 !!! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor constituie acordul dvs. de a respecta acești termeni, care stabilesc o relație contractuală între dvs. și Superland. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu puteți beneficia de facilitățile oferite de website.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

Superland  – este termenul utilizat pentru identificarea societății titular a website-ului și furnizoare de produse și servicii, respectiv L.H. EL INVESTMENT SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în România, mun.Brașov, str. Șoseaua Cristianului, nr.7, județ Brașov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J08/1028/1997, cod unic de înregistrare fiscală RO9609318.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont – secțiunea din Website formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorului înregistrarea pe site

Website – domeniul www.superland.ro și subdomeniile acestuia.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Superland și Utilizator, fără prezența fizică simultană a părților, prin care se întrunește acordul de voință al acestora cu privire la condițiile de accesare și utilizare website.

Conținut

 • toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 •  conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către Superland prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 •  orice informație comunicată prin orice mijloc utilizatorului de către un angajat/colaborator al titularului, conform informațiilor de contactare, specificate de către acesta;
 •  informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Superland într-o anumită perioadă;
 •  informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Superland are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 •  orice alte date publicate pe site.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Superland într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Superland cu referire la informațiile conținute de acesta.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor/Serviciilor/Evenimentelor așa cum sunt acestea precizate în descrierea publicată pe website.

 

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea pe website, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Superland își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Utilizator, după efectuarea înregistrării pe site are rol de confirmare a veridicității informațiilor furnizate cu ocazia înregistrării. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Contractul se consideră încheiat între Utilizator și Superland în momentul în care utilizatorul bifează că este de acord cu termenii și condițiile de accesare și utilizare ale website-ului, cu ocazia înregistrării.

Daca informațiile din Contul dvs. nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai aveți acces și să nu mai puteți utiliza Serviciile, facilitățile website-ului sau ca Superland să dispună încetarea Contractului cu dvs. Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin Contul dvs. și vă obligați să mentineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs.

 

RĂSPUNDERE

Superland nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al utilizarii prezentului website.

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului, Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile website-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul website-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor website-ului.

Termenii și Condițiile website-ului pot fi modificați oricând de către Superland, aceștia fiind opozabili Utilizatorilor de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor website-ului se confirma prin bifarea checkbox-ului corespunzător din website.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Superland respecta preocuparile clientilor legate de confidentialitate si de informatiile cu caracter personal prelucrate in timpul navigarii pe site-ul nostru web de pe internet www.superland.ro.

Datele cu caracter personal prelucrate de Superland sunt gestionate, salvate si stocate in conformitate cu dispozitiile legale si de reglementare in Romania.

 

Superland a notificat A.N.S.P.D.C.P. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sub numărul 0026424/16.11.2017.

Datele dvs. personale necesare înregistrării pe website sunt: nume și prenume, sex, data nașterii, număr de telefon și adresă de e-mail.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Superland are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectării datelor este:

– informarea utilizatorilor privind situația Contului

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, în scop de reclamă, marketing și publicitate, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a traficului pe site

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SUPERLAND și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Prin citirea Documentului ați luat cunostință despre faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Șoseaua Cristianului, nr. 7, mun.Brașov, județ Brașov, în atenția L.H. EL INVESTMENT SRL., vă puteți exercita, în mod gratuit, o dată pe an, dreptul de a vi se confirma faptul că datele personale sunt sau nu sunt procesate.

Totodată, tot pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Soseaua Șoseaua Cristianului, nr. 7, mun.Brașov, județ Brașov, în atenția L.H. EL INVESTMENT SRL., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz, pentru:

– rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

– transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele colectate de către titular, daca această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat al utilizatorului față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Informațiile cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi furnizate către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Superland se obliga sa implementeze toate masurile de precautie utile pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal prelucrate si pentru a preveni deformarea, deteriorarea si distrugerea acestora sau pentru a impiedica terte persoane neautorizate sa le acceseze. Au fost introduse masuri tehnice si organizatorice de securitate in conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, in special in ceea ce priveste sistemele IT; cu toate acestea, compania noastra nu controleaza toate riscurile asociate cu operatiunile pe internet si atrage atentia vizitatorilor cu privire la existenta unor riscuri potentiale asociate cu utilizarea si functionarea Internetului.

 

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Superland și Utilizator se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Brașov.

 

PROPRIETATEA CONȚINUTULUI

Website-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Superland sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată a Superland sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că Superland își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, daca este cazul, la acționarea în judecată a celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

 

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Superland acordă permisiunea de a utiliza website-ul în următoarele condiții:

Utilizatorul nu poate autoriza terțe părți să utilizeze Contul său. Utilizatorului îi este interzisă cesionarea sau transferul în alt mod a Contului sau unei alte persoane fizice sau juridice. Utilizatorul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci cand utilizeaza site-ul si poate utiliza site-ul exclusiv in scopuri legale. Atunci cand utilizatorul foloseste site-ul, nu va provoca deranj, inconvenienţe sau pagube materiale nici Furnizorului tert, nici altor parti. In caz de modificare a legislatiei, este posibil ca utilizatorului sa i se ceara sa prezinte un act de identitate pentru a accesa sau a utiliza Serviciile, iar Utilizatorul este constient ca i se poate refuza accesarea sau utilizarea Serviciilor daca refuza sa prezinte actul de identitate.

La latitudinea sa exclusiva, Superland poate sa permita periodic utilizatorilor sa transmita, sa incarce, sa publice sau sa puna la dispozitia Superland, continut si informatii in format text, audio si/sau vizual, inclusiv comentarii si opinii despre Servicii, transmiterea unor cereri de asistenta si inscrierea in concursuri si promotii. Intregul Continut furnizat de catre utilizator va ramane proprietatea acestuia.

Totusi, prin furnizarea de continut catre Superland, utilizatorul acorda Superland o licenta valabila la nivel mondial, perpetua, irevocabila, transferabila, fara redevente, cu drept de sublicentiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afisa public, a reprezenta public si a exploata in orice alt mod respectivul Continut furnizat de utilizator in toate formatele si pe toate canalele de distributie cunoscute in prezent sau create in viitor (inclusiv in legatura cu Serviciile si activitatile Superland si pe site-urile si serviciile terte), fara a-l informa pe utilizator, fara a fi necesar acordul acestuia si fara a fi nevoie sa plateasca fie utilizatorului, fie altei persoane fizice sau juridice.

In acest sens, utilizatorul declara si garanteaza urmatoarele: (i) fie ca este proprietarul unic si exclusiv al intregului Continut furnizat, fie ca detine toate drepturile, licentele, acordurile si autorizatiile necesare pentru a acorda Superland licenta asupra Continutului furnizat de utilizator conform descrierii de mai sus si ca nici Continutul generat de utilizator, nici transmiterea, incarcarea, publicarea sau furnizarea de catre utilizator a acestuia, nici utilizarea de catre Superland a respectivului Continut furnizat de utilizator dupa cum permite acest contract nu va constitui incalcarea, insusirea ilegala sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuala ale unui tert, sau a drepturilor de publicitate sau confidentialitate ale unui tert, nici nu va duce la incalcarea vreunei legi sau reglementari aplicabile.

Utilizatorul  se obliga sa nu transmita Continut cu caracter denigrator, calomnios, care incita la ura, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, dupa cum stabileste Superland la latitudinea sa exclusiva, indiferent daca respectivul material este protejat prin lege sau nu. Sperland are posibilitatea, dar nu si obligatia, de a examina, a monitoriza sau a sterge Continutul furnizat de utilizatori, la latitudinea sa exclusiva, in orice moment, indiferent de motiv, fara a anunta.

Utilizatorul  poate descarca Continutul, insa doar pentru folosul personal si ne-comercial si cu conditia de a se conforma informatiilor referitoare la dreptul de autor (copyright) si alte drepturi de proprietate intelectuala cuprinse in Continut.

Utilizatorul Nu are permisiunea sa distribuie, sa modifice, sa copieze (cu exceptia situatiilor mai sus mentionate), sa transmita, sa expuna, sa refoloseasca, sa reproduca, sa publice, sa autorizeze, sa acorde o licenta de folosire, sa creeze lucrari derivate din, sau sa transfere, sa vanda sau sa foloseasca Continutul in alt mod, fara acordul in scris al Superland, sub sanctiunea platii de daune interese care sa acopere atat prejudiciul efectiv suferit de catre Superland, cat si a beneficiului nerealizat de catre Superland urmare a incalcarii de catre utilizator a interdictiilor sus mentionate.

Este interzis utilizatorului sa foloseasca Site-ul pentru a afisa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenintator, fals, inselator, abuziv, de hartuire, licentios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau incuraja un comportament ce va putea da nastere unei infractiuni, sau ar putea conduce la raspundere civila, sau ar incalca in alt mod legea.

Superland va coopera cu oricare dintre autoritatile desemnate sa aplice legea si se va conforma oricarei solicitari legitime legale prin care se cere sau se ordona societatii Superland sa dezvaluie identitatea oricarei persoane care ar afisa sau transmite orice fel de informatie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului.

Este interzis utilizatorului sa foloseasca Site-ul in scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial ori sa creeze site-uri paralele, cu aceeasi denumire ori cu denumiri derivate de natura sa creeze confuzie in constiinta publica intre Superland si utilizatori neautorizati  sa se foloseasca de imaginea si/sau denumirea titularului.

Inregistrarea pe site-ul Superland este gratuita pentru Utilizator si nu include nici o taxa.

 

ACCESUL LA RETEA SI DISPOZITIVE

Utilizatorului ii revine responsabilitatea de a obtine accesul la reteaua de date necesar pentru a utiliza site-ul si facilitatile acestuia. Se pot aplica tarifele si preturile percepute de reteaua mobila a utilizatorului pentru transferul de date si mesaje, daca acesta acceseaza sau utilizeaza servicii de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, si revine responsabilitatea utilizatorului de a achita aceste tarife si preturi. Utilizatorului ii revine responsabilitatea de a procura si a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa si a utiliza Serviciile si Aplicatiile de pe site, precum si de a procura orice actualizari ale acestora. Superland nu garanteaza ca Serviciile sau o portiune a acestora vor functiona pe un anumit echipament hardware sau un anumit dispozitiv. In plus, Serviciile pot fi afectate de defectiuni si intarzieri inerente in utilizarea internetului si a comunicatiilor electronice, care nu sunt responsabilitatea Superland.

 

PUBLICITATE

Newsletterele Superland sunt transmise prin intermediul serviciului intern de marketing. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

In momentul in care, Utilizatorul isi creaza un Cont pe Site, are posibilitatea sa isi exprime sau nu acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Utilizatorul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul emis catre Superland in orice moment:

– prin contactarea Superland in acest sens

– trimitand la adresa office@superland.ro un e-mail in care sa precizati ca nu mai doriti sa primiti aceste mesaje, care sa includa numarul de telefon pe care sunt primite mesajele,

– prin modificarea setarilor din Contul de utilizator

– prin accesarea link-ului de dezabonare

Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la accept-ul dat pentru prezentul Document.

 

LIPSA GARANTIILOR

INTREG CONTINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT SI VA ESTE OFERIT “CA ATARE” FARA A SE OFERI NICI O GARANTIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESA SAU IMPLICITA.

 

EXONERAREA DE RASPUNDERE

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE IN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRA. SUPERLAND SI SOCIETATILE SALE AFILIATE, FUNCTIONARII, DIRECTORII, AGENTII SAU ORICE ALTA PARTE IMPLICATA IN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RASPUNZATOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURA, CE AR REZULTA DIN SAU IN LEGATURA CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONTINUTULUI SAU. L.H. EL INVESTMENT SRL NU ISI ASUMA NICI O RESPONSABILITATE SI NU VA FI RASPUNZATOARE PENTRU NICI O DAUNA SAU VIRUSI CARE AR PUTEA SA VA INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI IN URMA ACCESARII SAU UTILIZARII ACESTUI SITE, SAU DESCARCARII ORICARUI MATERIAL, INFORMATII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

DESPAGUBIRI

Utilizatorul se obliga sa despagubeasca Superland in eventualitatea oricaror cereri de despagubire, pretentii, pierderi, pagube si cheltuieli (inclusiv onorariile avocatilor) pretinse de terti de la titularul de site, care decurg din sau in legatura cu nerespectarea sau incalcarea de catre utilizator a oricareia dintre acesti Termeni sau incalcarea de catre utilizator a drepturilor unui tert, inclusiv a drepturilor Furnizorilor terti.

 

LINK-URI SPRE SITE-URILE UNEI TERTE PARTI

Site-ul poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte parti decat Superland. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veti dori. Superland nu controleaza si nu este raspunzatoare pentru continutul si conditiile de confidentialitate sau securitate si de functionalitatea acestor site-uri.

Fara a se limita la cele mai sus mentionate, Superland isi declina in mod special orice raspundere daca aceste site-uri:

– Incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti;

– Sunt inexacte, incomplete sau contin informatii inselatoare;

– Nu au caracter comercial sau nu raspund indeplinirii unui anumit scop;

– Nu ofera o securitate adecvata;

– Contin virusi sau alte elemente cu caracter distructiv sau sunt licentioase sau calomnioase.

 

De asemenea, Superland nu autorizeaza continutul sau orice alte produse si servicii prevazute pe astfel de site-uri. Daca intrati printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, va asumati personal riscul, fara a exista in acest sens implicarea in vreun fel a Superland.

 

REVIZUIRI ALE ACESTOR CONDITII DE UTILIZARE

Superland poate, in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca aceste Conditii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteti obligat sa respectati oricare si toate astfel de revizuiri si de aceea va trebui sa vizitati aceasta pagina a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunostinta Conditiile de Utilizare actualizate.

Este interzisa utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenintare, fals, inselator, abuziv, de hartuire, defaimator, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau incuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da nastere responsabilitatii civile sau viola orice lege. Superland va coopera deplin cu orice autoritati care aplica legea sau orice ordin judiciar care solicita sau ordona titularului de site sa reveleze identitatea persoanelor care posteaza sau transmit astfel de informatii sau materiale.

Utilizatorul de acord ca titularul, la alegerea sa, sa inceteze sau sa intrerupa utilizarea site-ului in caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. In momentul suspendarii sau incetarii respective, utilizatorul trebuie sa inceteze folosirea site-ului si sa distruga orice copii facute dupa orice parte a continutului sau. Superland nu va fi raspunzator pentru daunele, costurile, raspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocatilor) si sumele pentru intelegerile legate de orice proces, pretentie sau actiune depusa de catre un tert impotriva titularului, drept rezultat al neglijentei, proastei reprezentari, erori sau omitere din partea utilizatorului sau incalcarii de catre utilizator a Termenilor de Utilizare si a legilor sau regulamentelor de aplicare.

 

UTILIZATI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI SUPERLAND, NICI DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI ANGAJATII SAI SAU TERTII IMPLICATI IN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONTINUTULUI INDIFERENT DACA SE REALIZEAZA PE BAZA UNUI CONTRACT SAU ORICE ALTA MODALITATE SI CHIAR DACA UTILIZATORUL A FOST AVERTIZAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

 

PREVEDERI CU CARACTER GENERAL

Utilizatorul acorda aprobarea ca Superland sa cesioneze sau sa transfere acesti Termeni, integral sau partial, inclusiv catre: (i) o societate subsidiara sau afiliata; (ii) un achizitor al capitalului social, activitatilor sau activelor Superland; sau (iii) un succesor prin fuziune.  Intre dvs., Superland sau un Furnizor tert nu va exista nicio relatie de asociere in participare, parteneriat, angajator-angajat sau agentie in urma contractului incheiat intre dvs. si Superland prin acceptarea prezentelor termeni si conditii sau a utilizarii site-ului.

Daca o clauza din acesti Termeni este declarata conform legii drept ilegala, nula sau neaplicabila, fie integral, fie partial, se va considera ca respectiva clauza sau portiune a acesteia nu face parte din acest Contract, fara ca acest fapt sa afecteze legalitatea, valabilitatea si aplicabilitatea celorlalte clauze si conditii.

In situatia respectiva, Superland va inlocui clauza sau portiunea ilegala, nula sau neaplicabila cu o clauza sau portiune legala, valabila si aplicabila, care produce, in cea mai mare masura posibila, un efect similar cu cel al clauzei sau portiunii ilegale, nule sau neaplicabile, date fiind continutul si scopul Termenilor de fata. Acesti Termeni constituie intregul acord si intreaga intelegere dintre parti cu privire la obiectul acestora si anuleaza si inlocuiesc toate acordurile si angajamentele anterioare sau concomitente cu privire la obiectul vizat.

 

Termeni si conditii sectiune Cumpara bilet

 

Pentru a putea achita contravaloarea atractiilor din incinta Superland, in scopul de a facilita aceste plati, aveti la dispozitie sectiunea : «Cumpara bilet«, prin utilizarea careia aveti posibilitatea de a achizitiona puncte Superland, singurele cu care puteti achita contravaloarea atractiilor.

 

        Atractiile din incinta Superland pot fi accesate in baza achitarii contravalorii taxei de acces, exprimata in puncte Superland. Plata contravalorii taxei de acces se realizeaza prin intermediul cardului Superland, preincarcat cu un anumit numar de puncte.

 

Cardurile Superland sunt:

 

 • Card Superland Daily – este un card nenominal, care este valabil (poate fi folosit) doar in ziua in care a fost achizitionat; este necesar ca punctele reincarcate pe cardul Daily sa fie utilizate pana la finalul zilei in care acesta a fost achizitionat; in caz contrar, acestea nu mai pot fi folosite; poate fi achizitionat doar la Info Point-urile din incinta Superland ; pret: 3 ron;
 • Card Superland Friend Club – este un card nominal, cu valabilitate nelimitata, asociat contului de utilizator Superland; achizitionarea acestui card implica crearea unui cont de utilizator pe www.superland.ro; poate fi achizitionat online, accesand superland.ro, sectiunea Cumpara bilet, sau de la Info Point-urile din incinta Superland; pret 10 ron;

 

Fiecare atractie este dotata cu un sistem de citire card prin intermediul caruia este posibila plata contravalorii accesarii atractiei respective.  Scanarea cardului Superland implica taxarea cu valoarea aferenta acelei atractii.

 

Reincarcarea cardului Superland cu puncte Superland este posibila atat online, pe www.superland.ro, cat si in incinta Superland, la oricare dintre cele 4 Info Point-uri. In schimbul sumei achitate cardul Superland este reincarcat cu numarul de puncte Superland aferent valorii achitate. 1 punct Superland valoreaza 1 ron.

 

Preturile atractiilor din incinta Superland pot fi vizualizate pe www.superland.ro/atractii, prin accesarea fiecarei atractii in parte.

 

Achizitii online 

In sectiunea http://superland.ro/cumpara-bilet/ pot fi achizitionate :

 

 • Puncte Superland; 1 punct Superland valoreaza 1 ron;

 

 • Card Superland Friend Club; pretul cardului Superland Friend Club este de 10 ron;

 

Achizitia online este posibila doar pentru persoanele care au cont creat pe www.superland.ro.

 

Comanda

 

Toate comenzile sunt finale si nu pot fi anulate sau modificate. Pentru comenzile online, urmatorii pasi (descrisi drept Pasul 1-3) trebuie urmati:

Pasul 1 – Alege : in aceasta etapa se va alege produsul care urmeaza a fi achizitionat;
Pasul 2 – Log in/Sign Up : aceasta etapa presupune autentificarea in contul Superland sau crearea unui cont pe www.superland.ro
Pasul 3 – Plateste : in aceasta etapa se achita contravaloarea produsul selectat

 

In momentul in care se finalizeaza o comanda online, clientii nu o mai pot anula. Cardul Superland Friend Club si/sau punctele achizitionate nu sunt returnabile. O comanda online este considerata finalizata doar dupa ce contravaloarea comenzii a fost achitata si plata a fost confirmata.

 

 

Plata

Platile se fac exclusiv in lei. Contravaloarea comenzii online poate fi achitata doar prin card bancar.

 

Pentru platile cu cardul beneficiarul tranzactiei este L.H. EL INVESTMENT SRL, str. Sos. Cristanului nr.7, Brasov, CIF RO 9609318.

Contul bancar al beneficiarului este RO 68 BREL 0002 0008 9333 0100, deschis la LIBRA INTERNET BANK, SUCURSALA BRASOV.

Operatorul de plati care realizeaza operatiunile bancare este compania LIBRA INTERNET BANK.

 

Prin achizitionarea cardului Superland Friend Club sau a punctelor Superland, cumparatorul accepta implicit termenii si conditiile de utilizare si regulamentul, precum si toti termenii si conditiile  Superland.

 

 

Politica de retur:

Contravaloarea punctele Superland achizitionate nu este returnabila.

Contravaloarea  cardului Superland Friend Club achizitionat nu este returnabila.

 

Pauzele tehnice

Superland nu este responsabil pentru incapacitatea utilizării site-ului- sectiunea « cumpara bilet«  din motive de forță majoră.

Superland își rezervă dreptul de a întrerupe accesul la sectiunea «cumpara bilet«  din cauza activităților sale de service, întreținere tehnică sau lucrări privind îmbunătățirea funcționalității sectiunii si/sau dupa caz a site-ului. În același timp, Superland se angajează să depună toate eforturile pentru ca toate aceste activități să aiba loc în timpul nopții și pe o durată cât mai scurtă.

Protectia datelor

Utilizatorul accepta ca datele furnizate de el  (inclusiv date card) sa fie procesate electronic de catre Superland in vederea executarii contractului. De asemenea, utilizatorul este de acord ca datele sale sa fie folosite in limitele impuse de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Utilizatorul este informat ca acest accept poate fi revocat in orice moment.

Locul de jurisdictie, legea aplicabila

Locul de jurisdictie este instanta competenta material din Brasov, iar pentru consumatorii privati, instanta competenta de la domiciliul acestora. Legile aplicabile sunt legile din Romania.

 

REGULAMENT GENERAL

LOC DE JOACĂ ȘI GALERII COMERCIALE – BOUTIQUE SHOPPING CENTER

        Superland este un parc de distracții indoor, care se adresează deopotrivă copiilor și adulților, și nu poate fi asociat cu forme de îngrijire sau educare a copiilor, tip creșă, grădiniță, babysitting, bonă, etc.

PREZENTUL REGULAMENT SE APLICĂ TUTUROR CELOR CARE INTRĂ ÎN INCINTA SUPERLAND, COPII, PĂRINȚI, ÎNSOȚITORI DE ORICE FEL AI COPIILOR, ADOLESCENȚI, ADULȚI NEÎNSOȚIȚI DE COPII, ȘI ARE DREPT SCOP ASIGURAREA SECURITĂȚII PERSOANELOR ȘI A BUNURILOR, ORDINII ȘI A CURĂȚENIEI. 

PRIN INTRAREA ÎN INCINTA SUPERLAND ACCEPTAȚI TOATE PREVEDERILE PREZENTULUI REGULAMENT, CARE SE APLICĂ ÎN INTERIORUL CLĂDIRII ȘI ÎN SPAȚIILE ADIACENTE, INCLUSIV PARCAREA. CITIȚI-L ȘI EXPLICAȚI-L COPIILOR DUMNEAVOASTRĂ. PRIN SIMPLA INTRARE ÎN SUPERLAND SE PREZUMĂ CĂ AȚI CITIT PREZENTUL REGULAMENT ȘI CĂ V-AȚI EXPRIMAT CONSIMȚĂMÂNTUL DE A RESPECTA NECONDIȚIONAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN ACESTA.

PRIN TERMENUL „CLIENT”, FOLOSIT ÎN PREZENTUL REGULAMENT, SE ÎNȚELEGE ORICE PERSOANA FIZICĂ – COPII, PĂRINȚI, ÎNSOȚITORI DE ORICE FEL AI COPIILOR, ADOLESCENȚI, ADULȚI NEÎNSOȚIȚI DE COPII, ETC. – CARE INTRĂ ÎN INCINTA SUPERLAND.  

       

        Superland nu este responsabil de nicio consecință rezultată în urma necitirii regulamentului sau nerespectării regulilor și condițiilor indicate mai jos. Toate atracțiile existente în Superland au propriile reguli de utilizare, reguli pe care sunteți obligați să le citiți și să le respectați.

 

SUPERLAND ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A-ȘI SELECTA CLIENȚII.

 

Efectuarea platii pentru atractiile din interiorul Superland este posibila doar prin intermediul unuia dintre cele doua carduri: cardul Superland Friend Club si cardul Daily. Pretul atractiilor este exprimat in puncte iar un punct valoreaza 1 leu. Alimentarea cardului cu puncte este posibila la Info Point-urile din incinta Superland, sau online, pe www.superland.ro. Punctele achizitionate nu sunt returnabile.

Emiterea cardului Superland Friend Club necesită furnizarea datelor personale (nume, prenume, număr de telefon, adresă de email) necesare creerii contului de utilizator. Înregistrarea în vederea emiterii cardului se poate efectua online, accesând www.superland.ro, sau la una din casieriile dedicate din incinta Superland (casieria ,,Check In’’). Cardurile se vor elibera doar persoanelor care au împlinit vârsta de 15 ani. In caz de dubiu asupra varstei, Superland isi rezerva dreptul de a-l legitima pe solicitantul emiterii cardului.Taxa de emitere a unui singur card Superland Friend Club este 10 ron, acesta avand valabilitate nelimitata. Cardul Superland Friend Club nu este returnabil. În cazul pierderii sau furtului cardului, taxa de reemitere a cardului este 10 ron. 

Cardul Daily are valabilitate de 1 zi iar emiterea lui nu necesita furnizarea datelor personale. Taxa de emitere a unui singur card Daily este de 3 ron. Cardul Daily nu este returnabil

Superland își rezervă dreptul de a anula cardul și/sau de a restricționa accesul în incintă, fără nicio notificare, în caz de încalcare a regulamentului.

Copiiilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani le este permis accesul în incinta Superland doar dacă sunt însoțiți de o persoană posesoare a unui card Superland valabil.

 

Prețurile de utilizare a jocurilor/atracțiilor din incinta Superland sunt prezentate în Lista de prețuri, aflată la casieria Check-In. Aceasta se poate vizualiza și online, accesând www.superland.ro sau pagina noastra de Facebook.

Clienții au obligația de a verifica bonul fiscal emis; nu se primesc reclamații ulterioare. Nu se restituie nici o suma plătită pe motiv că vizitatorul/clientul nu a cunoscut o anumită regulă sau condiție de utilizare a facilităților. Este obligația clienților de a se informa în prealabil despre tarifele aplicabile, inclusiv tarifele de acces/utilizare ale fiecărei atracții în parte.

 

Pentru depozitarea încălțămintei, a hainelor sau a unor bagaje sunt amenajate vestiare a căror sistem de deschidere/închidere este activat de un card care se primeste la momentul achitarii contravalorii costului de inchiriere a vestiarului. Dat fiind dimensiunile reduse ale spațiului alocat, nu recomandăm accesul în Superland cu bagaje voluminoase.

Superland nu răspunde pentru lucrurile si/sau valorile uitate/pierdute în incinta. Vă recomandăm să utilizați vestiarul pentru depozitarea lucrurilor personale.

Copiilor cu vârste cuprinse între 1 an și 14 ani le este permis accesul în interiorul atractiilor Pirate Island si Mini Land doar cu șosete sau încălțăminte de schimb.

Accesul copiilor în toaletă se face doar cu încălțăminte, părinții/tutorii/însoțitorii fiind obligați să îi încalțe pe perioada părăsirii locului de joacă, indiferent de posibilitatea de a-i ține în brațe pe traseu sau in incinta toaletei.

 

Timpii de închidere pentru evenimentele private sau pentru mentenanță vor fi întotdeaună  anunțate din timp,  pe website (www.superland.ro) și, eventual, pe pagina de Facebook. Superland se poate închide temporar sau ocazional, fără notificare prealabilă, din cauza lucrărilor de întreținere neplanificate, dar esențiale, care trebuie realizate/finalizate. De asemenea, Superland va proceda la afișarea prealabilă a unei notificări pe website și/sau pe pagina de Facebook, când sunt programate vizite ale unor grupuri mari de persoane. Recomandam celor care doresc să viziteze Superland ca înainte de a efectua călătoria să verifice website-ul sau să ne contacteze telefonic pentru a se asigura despre posibilitea accesului în parcul de distracții.

 

Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către adulții însoțitori sau de către copii a căror vârstă/greutate/înălțime depășeste limita maximă admisă, afișată în dreptul fiecărei atracții.

 

Copiii cu vârste cuprinse între 1 și 3 ani beneficiază de drept de acces în zona de joacă destinată acestei categorii de vârstă exclusiv sub supravegherea părintelui sau însoțitorului adult.

Superland este un spațiu ce include jocuri, jucării și atracții potrivite pentru diferite categorii de vârstă. Este responsabilitatea părinților/tutorilor/însoțitorilor să decidă care este jocul/jucăria/atracția potrivită pentru copil în timpul vizitei la Superland.

Utilizarea atracțiilor din incinta Superland se va face respectând regulile de siguranță prezentate atât în scris cât și prin semnalistica/pictogramele amplasate în imediata apropiere a fiecărei atracții. Adulții au obligația de a comunica și explica aceste reguli copiilor lor înaintea intrării în perimetrul atracției.

Atracțiile care implică ridicări/coborâri/legănări/răsuciri, etc., pot induce anumitor persoane vertijuri, leșinuri, claustrofobie, anxietate, aritmii cardiace, tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunoștinței. De aceea, atracțiile nu trebuiesc folosite de către persoanele a căror stare de sănătate nu permite acest lucru.

Utilizarea atracțiilor nu este permisă persoanelor cu o stare precară de sănătate care ar putea fi agravată de utilizarea acestora. Nu utilizați atracțiile daca suspectați că sănătatea dumneavoastră ar putea fi supusă vreunui risc din orice motiv ori dacă v-ați putea agrava o stare/condiție preexistentă, de orice natură.

 

Toți clienții sunt obligați să arate respect unii față de ceilalți și să respecte întocmai toate instrucțiunile, regulile și condițiile aplicabile.

Fumatul în incinta Superland este strict interzis, exceptând zonele semnalizate și amenajate în acest sens.

Activitățile din incinta Superland (clădire, terasă, parcare, spații conexe) sunt supravegheate video prin intermediul unui sistem complex de supraveghere cu camere IP conectate la DVR, din rațiuni de securitate și pentru a asigura rezolvarea operativă a eventualelor incidente, inconveniente ori disfuncționalități.

 

Parcul de distracții este supravegheat de personalul angajat al Superland, dar aceștia nu sunt responsabili pentru:

 1. a) certurile, loviturile, accidentele și relațiile dintre copii, intervenind între aceștia, doar dacă au posibilitatea și observă problemele și altercașiile;
 2. b) accidentele, lovirile provocate din nerespectarea de către copii a regulilor de utilizare și a regulamentelor, a folosirii necorespunzătoare a echipamentelor, aparatelor de joacă și jucăriilor, din necunoașterea regulilor prezentului regulament datorată necitirii acestora de către însoțitori, din neascultarea și refuzul recomandărilor supraveghetorilor, din neatenția copiilor;
 3. c) accidentele, loviturile provocate de problemele de sănătate mentală, psihică și de motricitate ale copiilor;
 4. d) problemele apărute din incapacitatea sau slaba capacitate de comunicare a copiilor între ei sau cu personalul supraveghetor;
 5. e) incidentele produse din neglijența părinților/tutorilor/adulților însoțitori.

 

SUPRAVEGHETORII AU ROL DE SUPERVIZARE GENERALĂ A SPAȚIILOR DE JOACĂ ȘI NU A FIECĂRUI COPIL ÎN PARTE.

 

SUPERLAND nu tolerează cearta, bătaia, comportamentul violent, agresiv, obscen, limbajul urât, glumele sau farsele rău intenționate ale copiilor sau însoțitorilor acestora la adresa celorlalți vizitatori sau la adresa angajaților companiei. În situațiile mai sus enumerate, persoanele implicate pot fi obligate să părăsească locul de joacă imediat, fără returnarea contravalorii biletului de intrare și fără reprimirea ulterioară în incinta Superland.

 

Este interzis accesul în Superland cu:

 • Pistoale, arme de foc și orice alte arme/obiecte destinate sau aparent destinate să lanseze proiectile sau să provoace răni, cum sunt, dar fără a se limita la: toate armele de foc, cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare (pistoale, revolvere, carabine, puști, etc.); copii și imitații ale armelor de foc; arbalete, catapulte, harpoane; dispozitive paralizante sau neutralizante; arme cu electroșocuri; brichete de forma unei arme de foc, etc;
 • Arme cu vârf/cu tăiș și obiecte tăioase – orice obiect cu vârf sau cu lamă care poate provoca răni, cum sunt, dar fără a se limita la: topoare, toporiști, săgeți și săgeți de darts, crampoane/patine, lănci, ciocane, bricege cu lame de orice lungime, cuțite, macete, brice și lame, spade, săbii, foarfece cu lame, scule de meșteșugărie care pot fi folosite ca arme, cum sunt burghiele și vârfurile de burghie, cutterele, cuțitele utilitare, ferăstraiele, surubelnițele, răngile, ciocanele, cleștii de tăiat, cheile fixe, tubulare și reglabile, arzătoarele, produse de sticlă;
 • Instrumente contondente – orice instrument contondent capabil să cauzeze răni, cum sunt, dar fără a se limita la: bâte, ciomege, bastoane, crose, padele, tacuri, undițe, echipament specific artelor marțiale;
 • Substanțe explozive sau inflamabile – orice substanță explozivă sau inflamabilă care prezintă risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt, dar fără a se limita la: muniție, obiecte detonatoare, fitiluri, explozibili, grenade, recipiente de gaz, artificii, articole pirotehnice (inclusiv petarde și pocnitori), fumigene, combustibili cum sunt benzina, motorina;
 • Substanțe chimice și toxice – orice substanțe chimice sau toxice care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt: acizi și alcaloizi, substanțe corozive, mercur, clor; spray-uri paralizante sau neutralizante; materiale radioactive; otrăvuri; substanțe periculoase infecțioase sau biologice – sânge infectat, bacterii, viruși;

 

În cazul introducerii acestora în locul de joacă părintele/tutorele/însoțitorul este unicul responsabil pentru orice consecință, înțelegând și asumându-și răspunderea pentru accidentele provocate altor copiii sau pentru distrugerile realizate.

 

Nu este permisă mutarea jucăriilor din perimetrul în care acestea sunt amplasate.

Superland nu este responsabil pentru daune provocate asupra obiectelor vestimentare prin utilizarea atracțiilor din incintă.

Accesul cu animale în incinta Superland nu este permis.

Accesul cu cărucioare pentru copii este permis.

Este interzisă atingerea și/sau deteriorarea plantelor decorative precum și aruncarea de ambalaje/reziduuri/resturi menajere în recipientele în care acestea sunt plantate.

Este interzis scuipatul pe jos sau aruncarea de ambalaje/reziduuri/resturi menajere în alte locuri/recipiente decât cele amenajate în acest sens și semnalizate corespunzător.

Este interzis accesul cu mâncare și băuturi, cu excepția celor specifice copiilor cu vârsta până în 2 ani. Mâncarea și băuturile pot fi servite doar în zonele special amenajate (Food Court).

Este interzisă distrugerea jucăriilor și a spatiului de joacă (inclusiv prin scuipat, murdărire, zgâriere, rupere, smulgere, lovire, inscripționare cu diferite obiecte de scris, lipire de abțibilduri/autocolante, etc.). Dacă totuși se produce distrugerea de către copil, părintele/tutorele/însoțitorul își asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor.

 

Superland avertizează cu privire la faptul că în incinta toaletelor există risc crescut de alunecare. Fiecare vizitator trebuie să aibă în vedere riscul crescut de accidentare din incintă, datorat suprafețelor umede. Din acest motiv vor avea atenție mărită, în special în zona toaletelor, mai ales în ceea ce privește siguranța și protejarea de accidentare a copiilor, care trebuie însoțiți, supravegheați și sfătuiți în mod corespunzător de către părinții/tutorii/însoțitorii lor; în cazul în care această regula este încălcată, părinții/tutorii/însoțitorii copiilor care intră în incinta Superland, își asumă toate prejudiciile și daunele cauzate de nerespectare și exonerează societatea L.H. EL INVESTMENT SRL – proprietară a Superland, de orice răspundere.

 

Celor care suferă de vreo afecțiune medicală, incluzând răceli, viroze, boli contagioase, etc. li se interzice accesul în parcul de distracții. Copiii cu probleme psihice, mentale, de vedere sau de motricitate trebuie însoțiți de un adult care își asumă întreaga responsabilitate pentru aceștia.

 

Clienții sunt rugați să își curețe/spele mâinile cu apă și săpun la intrarea în toaletă și după folosirea acesteia, asigurând și toaletarea corespunzătoare a mâinilor copiilor.

Nu recomandăm introducerea propriilor jucării în spațiul de joacă, dar dacă totuși se introduc jucării care nu aparțin Superland, nu răspundem pentru pierderea/deteriorarea/distrugerea acestora.

Este interzisă intrarea copiilor în interiorul atracțiilor cu telefonul mobil, sisteme mp3, aparate audio cu fire, lanțuri lungi în jurul gâtului, haine cu glugă, șnururi, broșe cu ac și alte obiecte care ar putea reprezenta un pericol pentru purtător sau pentru ceilalți copii.

Clienții sunt rugați să nu își lase obiectele de valoare nesupravegheate. Superland nu își asumă răspunderea în cazul pierderii sau distrugerii acestora.

 

În situațiile în care un copil solicită venirea părintelui, supraveghetorul va anunța telefonic părintele, putând exista decalaje de la exprimarea dorinței până la efectuarea apelului telefonic, în funcție de gradul de ocupare al personalului de la recepție sau de exprimarea simultană a problemelor mai multor copii.

 

Filmarea sau fotografierea în incinta Superland este permisă fără aprobarea conducerii doar dacă fotografiile și filmările vor fi utilizate în scop personal, necomercial; pentru orice alte scopuri, este necesară aprobarea prealabilă scrisă din partea conducerii Superland.

Vorbitul cu voce tare la telefon, fotografiatul și/sau filmatul altor persoane din incintă, fără voia acestora, este interzis. Vizitatorii care încalcă dreptul altor persoane din incintă, prin fotografiat și/sau filmat abuziv, sunt exclusiv răspunzători de aceste încălcări.

Prin intrarea in incinta Superland, părintele/tutorele/însoțitorul copilului este de acord cu utilizarea în materialele publicitare, indiferent de forma (TV, magnetică, fotografică, format hârtie, internet sau orice alt tip de format), în mod gratuit de către Superland, a vocii și imaginii copilului.

Superland are dreptul de a publica și transmite materialele realizate pe baza elementelor ce caracterizează copilul, pe TV/internet/ziare/reviste/pliante/pagina de facebook, în mod gratuit, fără obligații materiale sau financiare față de părinte/tutore/însoțitor.

Este obligatorie păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare. Nu este permisă schimbarea scutecelor bebelușilor în alt spațiu decât cel amenajat în acest sens.

Petrecerile și evenimentele au un regim separat, în funcție de specificul fiecăruia, regim ce va fi afișat/publicat.

Părăsirea incintei Superland fără a achita contravaloarea serviciilor accesate sau a produselor cumpărate determină interzicerea ulterioară a accesului în incintă.

Toate regulile din prezentul document sunt valabile și pentru copiii invitați ai altor copii, pentru grupuri organizate sau pentru copiii invitați la petreceri organizate în cadrul SUPERLAND. Responsabilitatea explicării regulilor revine părinților/tutorilor/însoțitorilor, părinților/tutorilor/însoțitorilor sărbătoritului, cadrelor didactice însoțitoare.

Vizitatorii acceptă și sunt de acord că Superland – L.H. EL INVESTMENT SRL, nu răspunde pentru daunele, prejudiciile și pagubele materiale suferite de vizitatori, dacă aceste prejudicii se datorează acestora sau dacă se datorează altor persoane sau sunt produse din vina acestora.

Superland nu răspunde în nici un fel de furtul bunurilor vizitatorilor din incintă, terasă, parcare. Vizitatorilor li se recomandă să nu aducă în incintă obiecte de valoare.

Parcarea Superland reprezintă o proprietate privată, iar accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere.

În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Superland poate restricționa temporar accesul în incinta parcării.

Nu este permisă staționarea sau parcarea autovehiculelor pe benzile de circulatie, în zona pietonală, și/sau în zona de oprire a autocarelor. În caz contrar autovehiculele în cauză vor fi blocate sau ridicate în scopul fluidizării traficului și conștientizării conducătorilor acestora cu privire la necesitatea respectării prezentului Regulament.

Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării este de 5 km/h, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală precum și a celor cu remorci sau rulote tractabile.

Superland nu răspunde pentru vehiculele din parcare și nici pentru bunurile lăsate în vehicule. Pentru vehiculele parcate pe locurile de parcare nu se preia niciun fel de răspundere pentru deteriorări, distrugere sau furtul vehiculelor de către terți.

Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ. Persoanele cu handicap care dețin cardul-legitimație au dreptul de a parca pe locurile special amenajate.

În parcare este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a proprietarului.

Conducătorii auto și vizitatorii acceptă următoarele:

 1. a) să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerșetoriei;
 2. b) să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor sau altor activități de acest gen;
 3. c) să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale;
 4. d) să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, activități sportive sau alte activități în aria acesteia;
 5. e) să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al reprezentanților Superland;
 6. f) să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării cât și utilizatorilor acesteia;
 7. g) să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;
 8. h) să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate.

 

Superland va asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate in parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; inregistrarile video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor, la cerere.

Este interzisă parcarea pe termen lung sau pe timpul nopții, pe locurile de parcare, iar conducerea Superland poate înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul.

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

L.H. EL INVESTMENT SRL, J08/1028/1997, RO 9609318, în calitate de proprietar al Superland, prelucrează datele cu caracter personal comunicate de clienți/vizitatori, în scopul furnizării de bunuri și servicii, facturării, marketing, reclamă, publicitate și securitatea persoanelor. Datele sunt destinate utilizării de către L.H. EL INVESTMENT SRL și nu vor fi dezvăluite decât autorităților competente, în condițiile legii. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele din formularul de înscriere determină imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate, inclusiv accesul în incinta Superland.

Conform Legii nr. 677/2001, clienții beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clienții/vizitatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Daca datele clientilor sunt incorecte, acestia au obligatia de a informa Superland cat mai curand posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, clienții/vizitatorii se pot adresa societății L.H. EL INVESTMENT SRL cu sediul în Șos. Cristianului, nr.7, Brașov, România, cod 500053, cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, acestora le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată, L.H. EL INVESTMENT SRL prelucrează datele cu caracter personal ale clienților/vizitatorilor din formularele de înregistrare/înscriere, precum și imaginea, prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a bunurilor societății.

Prin cumpărarea biletului, clienții/vizitatorii iau cunoștință și își exprimă consimțământul ca Superland să le prelucreze datele cu caracter personal prin mijloace video.

Datele personale înregistrate pot fi comunicate doar persoanelor autorizate din cadrul L.H. EL INVESTMENT SRL, persoanelor vizate și organelor legii, în cazul unor incidente prevăzute de lege, în scopul identificării persoanelor ce au săvârșit infracțiuni în raza de acoperire a sistemului de supraveghere.

Sistemul de supraveghere video completează celelalte măsuri fizice de securitate, făcând parte din măsurile întreprinse pe baza politicii de securitate, elaborată la nivelul societății şi ajută la prevenirea, combaterea şi, dacă este cazul, identificarea accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat la spaţiile securizate şi la încăperile protejate, accesul neautorizat la infrastructura informatică sau la informaţiile operaţionale, seifuri, tezaur.

În plus, sistemul de supraveghere video, ajută la prevenirea și detectarea furturilor de echipament sau de bunuri și valori deţinute de societate și la prevenirea și detectarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa personalului angajat care îşi desfăşoară activitatea la locaţia supravegheată.

Împrejurarea că zona este supravegheată video se semnalizează în mod corespunzător, prin intermediul unui afiş pozitionat în locurile monitorizate, așezat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană. Afişul conține o pictogramă reprezentativă alături de informaţiile prevăzute de art.11 alin.1 din Decizia nr.52/2012 (se propune modelul de mai jos).

 

Toate prevederile privind politica de confidentialitate din prezentul regulament se completeaza cu prevederile similare cuprinse in Sectiunea ”Termeni si Conditii” pentru accesarea si utilizarea site-ului www.superland.ro

 

SUPERLAND își rezervă dreptul de a limita la un moment dat accesul la locul de joacă în incintă, atunci când a fost atinsă capacitatea maximă de clienți/vizitatori, anunțând perioade de pauză atunci când situația o impune. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a închide locul de joacă și de a sista activitatea pentru o anumită perioadă de timp fără anunțare prealabilă

SUPERLAND își rezervă dreptul de a acționa pe cale juridică împotriva celor care încalcă una sau mai multe din prevederile prezentului regulament.

 

Prezentul regulament poate suferi modificări în orice moment, vizitatorilor revenindu-le obligația de a verifica periodic prevederile acestuia.

 

SOLUTIONAREA ON LINE A DISPUTELOR

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

 

PROTECTIA CONSUMATORULUI

http://www.anpc.gov.ro/

 

CONTACT

L.H. EL INVESTMENT SRL, str. Sos. Cristanului nr.7, Brasov

J8/1028/1997, CIF RO 9609318

Telefon: 0729.09.09.09

Email: office@superland.ro

 

TERMENI SI CONDITII SECTIUNE CUMPARA BILET

Pentru a putea achita contravaloarea atractiilor din incinta Superland, in scopul de a facilita aceste plati, aveti la dispozitie sectiunea : «Cumpara bilet«, prin utilizarea careia aveti posibilitatea de a achizitiona carduri Superland Friend Club si/sau puncte Superland, singurele cu care puteti achita contravaloarea atractiilor.

               Atractiile din incinta Superland, proprietatea societatii L.H. EL INVESTMENT SRL (denumita pe scurt si «LHEL« ), pot fi accesate in baza achitarii contravalorii taxei de acces, exprimata in puncte Superland. Plata contravalorii taxei de acces se realizeaza prin intermediul cardului Superland, preincarcat cu un anumit numar de puncte.

Cardurile Superland sunt:

 • Card Superland Daily – este un card nenominal, care este valabil (poate fi folosit) doar in ziua in care a fost achizitionat; este necesar ca punctele reincarcate pe cardul Daily sa fie utilizate pana la finalul zilei in care acesta a fost achizitionat; in caz contrar, acestea nu mai pot fi folosite; poate fi achizitionat doar la Info Point-urile din incinta Superland ; pret: 3 ron (care include TVA);
 • Card Superland Friend Club – este un card nominal, cu valabilitate nelimitata, asociat contului de utilizator Superland; achizitionarea acestui card implica crearea unui cont de utilizator pe www.superland.ro; poate fi achizitionat online, accesand superland.ro, sectiunea Cumpara bilet, sau de la Info Point-urile din incinta Superland; pret 10 ron (care include TVA);

Fiecare atractie este dotata cu un sistem de citire card prin intermediul caruia este posibila plata contravalorii accesarii atractiei respective.  Scanarea cardului Superland implica taxarea cu valoarea aferenta acelei atractii.

Reincarcarea cardului Superland cu puncte Superland este posibila atat online, pe www.superland.ro, cat si in incinta Superland, la oricare dintre cele 4 Info Point-uri. In schimbul sumei achitate, cardul Superland este reincarcat cu numarul de puncte Superland aferent valorii achitate. 1 punct Superland valoreaza 1 ron.

Preturile atractiilor din incinta Superland pot fi vizualizate pe www.superland.ro/atractii, prin accesarea fiecarei atractii in parte, acestea fiind de asemenea afisate public pe pagina noastra de Facebook, precum si la intrarea in incinta Superland.

Achizitii online/Modalitati de livrare 

In sectiunea http://superland.ro/cumpara-bilet/ pot fi achizitionate:

 • Puncte Superland; 1 punct Superland valoreaza 1 ron;
 • Card Superland Friend Club; pretul cardului Superland Friend Club este de 10 ron (care include TVA);

Achizitia online este posibila doar pentru persoanele care au cont creat pe www.superland.ro.

 

Atractiile din incinta Superland, proprietatea societatii L.H. EL INVESTMENT SRL (denumita pe scurt si «LHEL« ), pot fi accesate in baza achitarii contravalorii taxei de acces, exprimata in puncte Superland. Plata contravalorii taxei de acces se realizeaza prin intermediul cardului Superland, preincarcat cu un anumit numar de puncte.

Reincarcarea cardului Superland cu puncte Superland este posibila atat online, pe www.superland.ro, cat si in incinta Superland, la oricare dintre cele 4 Info Point-uri. In schimbul sumei achitate, cardul Superland este reincarcat cu numarul de puncte Superland aferent valorii achitate.

Cardul Superland Friend Club este asociat unui cont de utilizator creat pe website-ul www.superland.ro. Dupa crearea contului este posibila achizitionarea online a cardului Superland Friend Club si/sau re/incarcarea acestui card cu un anumit numar de puncte.

Intrarea in posesia cardului Superland Friend Club achizitionat online este posibila prin 2 modalitati:

 • Ridicare de la sediul Superland, din mun.Brasov, Soseaua Cristianului nr.7, judet Brasov; clientul are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data achitarii contravalorii cardului sa se prezinte la sediul institutiei, incinta Superland, pentru a intra in posesia acestuia, pe baza de dovada de primire a acestuia; predarea cardului se face in baza unui proces verbal de predare primire, iar clientul are obligatia de a face dovada identitatii sale pentru a putea intra in posesia cardului achitionat
 • Livrare prin curier la adresa indicata de client; costul transportului va fi achitat de catre client, la primirea produsului;

In eventualitatea in care clientul nu se prezinta la Superland pentru ridicarea cardului, in termen de 15 de zile de la data achitarii contravalorii cardului, vanzatorul va restitui clientului, in acelasi cont din care a efectuat plata, contravaloarea cardului neridicat.

Punctele Superland achizitionate sunt disponibile pe cardul Superland Friend Club imediat dupa finalizarea comenzii.

Punctele Superland achizitionate online pot fi asadar utilizate doar prin intermediul cardului Superland Friend Club. In situatia in care un utilizator a achizitionat online puncte Superland insa nu este titular al unui card Superland Friend Club, acesta va trebui sa solicite emiterea cardului pentru a putea folosi punctele achizitionate. Emiterea cardului Superland Friend Club este posibila atat online, cat si la sediul Superland.

 

Comanda

Pentru comenzile online, urmatorii pasi (descrisi drept Pasul 1-3) trebuie urmati:
Pasul 1 – Alege

In aceasta etapa se va alege produsul care urmeaza a fi achizitionat si modalitatea de livrare (doar pentru cardul Superland Friend Club). Produsele care pot fi achizitionate online sunt:

 • Cardul Superland Friend Club: card nominal, cu valabilitate nelimitata, asociat contului de utilizator Superland; achizitionarea acestui card implica crearea unui cont de utilizator pe superland.ro; taxa de emitere a acestui card este de 10 ron (TVA inclus); este posibila achizitia unui singur card Superland Friend Club pentru fiecare utilizator ; nu pot exista mai multe carduri asociate aceluiasi client.
 • Puncte Superland: se folosesc pentru a achita contravaloarea atractiilor; 1 punct valoreaza 1 leu (TVA inclus); se va selecta numarul de puncte care se doreste a fi achizitionat, prin apasarea butoanelor sub forma de sageti directionale (sageata cu varful in sus pentru a mari numarul de puncta; sageata cu varful in jos pentru a micsora numarul de puncte).

Modalitatea de livrare se poate alege numai daca a fost selectat pentru cumparare produsul ,,Card Superland Friend Club”. Optiunile de livrare sunt: ridicare de la sediul Superland sau livrare prin curier la adresa indicata de client.

Pasul 2 – Log in/Sign Up : aceasta etapa presupune autentificarea in contul Superland sau crearea unui cont pe www.superland.ro
Pasul 3 – Plateste : in aceasta etapa se achita contravaloarea produsul selectat

In momentul in care se finalizeaza o comanda online, clientii nu o mai pot anula sau modifica. O comanda online este considerata finalizata doar dupa ce contravaloarea comenzii a fost achitata si plata a fost confirmata.

Ori de câte ori o comandă nu poate fi acceptată, indiferent de motive, Clientul va fi informat, aceasta fiind singura responsabilitate a societatii L.H. EL INVESTMENT SRL.

LHEL poate anula o comanda efectuata de catre client, in urma notificarii prealabile adresate clientului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta si fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri :

 • Neacceptarea de catre banca emitenta a cardului clientului, a tranzactiei in cazul platii online ;
 • Invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri al LHEL, in cazul platii online ;
 • Datele furnizate de Client online sunt incomplete si/sau incorecte ;
 • Frauda si alte motive prevazute de lege

Plata

Platile se fac exclusiv in lei. Contravaloarea comenzii online poate fi achitata doar prin card bancar valabil, utilizat de titular sau de catre persoana autorizata de catre titular pentru utilizarea cardului sau bancar. Platile efectuate on-line se afla in directa responsabilitate a titularului cardului bancar. Societatea L.H. EL INVESTMENT SRL nu poate fi tinuta responsabila de nicio utilizare frauduloasa a cardului bancar pentru comenzi online pe website-ul nostru, indiferent de titular.

 

Pentru platile cu cardul, beneficiarul tranzactiei este societatea L.H. EL INVESTMENT SRL, str. Sos. Cristanului nr.7, Brasov, CIF RO 9609318.

Contul bancar al beneficiarului este RO 68 BREL 0002 0008 9333 0100, deschis la LIBRA INTERNET BANK, SUCURSALA BRASOV.

Operatorul de plati care realizeaza operatiunile bancare este compania LIBRA INTERNET BANK – titulara a serviciului e-commerce securizat, a carei sigla este afisata public de catre L.H. EL INVESTMENT SRL, iar sistemul de plati este LibraPay.

L.H. EL INVESTMENT SRL afiseaza public marcile si insemnele pentru a evidentia acceptarea cardurilor la plata,

Societatea L.H. EL INVESTMENT SRL nu utilizeaza magazinul virtual inregistrat in e-commerce in conexiune cu alte website-uri neinregistrate in acest sistem.

Societatea L.H. EL INVESTMENT SRL accepta neconditionat la plata, cardurile emise de banci sub siglele Visa si MasterCard International. Vanzatorul nu este obligat sa accepte carduri Maestro sau orice alt card al oricarei organizatii internationale de carduri, ca si conditie pentru incheierea contractului.

L.H. EL INVESTMENT SRL nu practica tarife diferite in functie de modul de plata a bunurilor/serviciilor comercializate, decat cu conditia afisarii costurilor diferentiate in functie de modalitatea de plata in mod transparent si vizibil la nivelul website-ului.

In cazul in care posesorul cardului bancar renunta total sau partial la bunurile sau serviciile cumparate si, fie renuntarea este conform conditiilor de functionare ale tranzactiilor prin card, respectiv conditiile de anulare aferente, fie L.H EL INVESTMENT SRL accepta operatiunea, acesta va restitui total sau partial contravaloarea acestora prin anularea totala sau partiala a operatiunii initial autorizate, prilej cu care se va emite o chitanta electronica de anulare a tranzactiei, cu mentiunea ca aceasta anulare totala sau partiala se poate efectua doar o singura data aferent unei tranzactii.

In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.

Pentru motive de securitate a tranzactiilor, clientul este sfatuit sa nu ramana logat pe website si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate.

Prin achizitionarea cardului Superland Friend Club sau a punctelor Superland si bifarea butoanelor corespunzatoare de pe website, anterior lansarii comenzii, cumparatorul accepta termenii si conditiile de utilizare si regulamentul, precum si toti termenii si conditiile  Superland ; tranzactia cu card nu se efectueaza in cazul in care clientul nu acceseaza conditiile de functionare ale tranzactiilor cu card/nu bifeaza ca a luat cunostinta si ca este de acord cu aceste conditii de functionare, etc.

Vanzatorul va respecta, in timpul derularii tranzactiei, caracteristicile de securitate intrinseci modului de comert securizat (e-commerce), conform documentatiei comunicate de operatorul de plati.

Vanzatorul se obliga sa respecte reglementarile Bancii Nationale a Romaniei si regulile cu privire la refuzurile la plata ale detinatorilor de card in conformitate cu reglementarile organizatiilor internationale Visa International si MasterCard International care se gasesc pe paginile de internet : www.mastercard.com si www.visa.com

Banca are dreptul sa respinga la plata orice tranzactie sau poate impune orice restrictii la acceptarea cardului la plata, in cazul in care tranzactia care nu este valabila conform normelor si regulamentelor sale, respectiv acelor tranzactii pe care banca nu le considera confora cu standardele sale.

Pentru motive justificate, LHEL isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului in vederea efectuarii comenzii si/sau la unele dintre modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului pe website, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel LHEL/Superland. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa LHEL/Superland pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

LHEL isi rezerva dreptul de a cere clientilor introducerea manuala a unor coduri de validare, in vederea protejarii informatiilor din cadrul website-ului.

 

Va rugăm să aveți grijă la e-mail-urile de tip phishing ! 

Superland  L.H. EL INVESTMENT SRL nu va cere niciodată să îi furnizați date bancare, datele cardului dvs. sau informații similare, prin e-mail sau telefon și nici nu vă va contacta telefonic sau vă va trimite un e-mail care să vă indice un alt cont bancar de efectuare a plătii sau să vă solicite plata cu mandat poștal sau altă modalitate tradițională de plată.  Dacă primiți o astfel de solicitare va rugăm să ne contactați imediat prin telefon sau e-mail la numerele /adresa arătate la secțiunea Contact.

Informații despre efectuarea unei plăți vă vor fi solicitate de L.H. EL INVESTMENT SRL doar în mod excepțional ca rezultat al unei solicitări ce ne-a fost adresată de dvs. sau când apar probleme cu o comandă lansată de dvs. Atunci când vă vom solicita date cu caracter personal prin e-mail, vă vom ruga întotdeauna să ne contactați telefonic înainte de furnizare sau să ne scrieți, folosind coordonatele indicate la sectiunea Contact.

Dacă primiți un mesaj prin care vă sunt solicitate (aparent) din partea noastră date specifice cu caracter personal prin intermediul unui link, nu răspundeti, nu dați curs celor solicitate, nu faceți click pe link și ștergeți imediat e-mailul respectiv deoarece este un posibil e-mail de tip phishing având ca scop furtul de identitate și/sau infectarea computerului dumneavoastră cu un virus/alt atac cibernetic.

Momentul încheierii vânzării. Transferul proprietăţii şi al riscului

Contractul de vânzare-cumpărare este considerat încheiat doar în momentul în care Clientul primește prin e-mail confirmarea Comenzii din partea Superland. Operatorul de plati al Superland va furniza detinatorilor de carduri, un e-mail de confirmare a efectuarii cu succes a tranzactiei. Informațiile existente pe website  nu constituie un pre-contract sau alt angajament al L.H. EL INVESTMENT SRL, proprietar al  Superland, față de Client.

 

Dreptul de retragere si Politica de retur

Clientii care au si calitatea de consumator beneficiaza de dreptul legal de retragere din contractul incheiat cu LHEL in conditiile legii.

Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 15 zile de la data incheierii contractului,  adica de la data la care clientu; a primit conformarea acceptarii comenzii.

Ca regula generala, pentru a-si exercita dreptul de retragere, clientul trebuie sa informeze societatea LHEL, la adresa de sediu sau folosind adresa de posta electronica din prezentul indicate in prezentul regulament cu privire la decizia sa de a se retrage din contract, utilizand o declaratie neechivoca.

Contravaloarea punctelor Superland achizitionate este returnabila in termen de 5 zile calendaristice de la data achizitiei, doar in cazul in care nici un punct din cele achizitionate nu a fost consumat. In cazul in care chiar si 1 punct a fost consumat din totalitatea punctelor achizitionate returul nu este posibil.

Contravaloarea  cardului Superland Friend Club achizitionat este returnabila in termen de 5 zile calendaristice sau, dupa caz de la data expirarii celor 15 zile pentru ridicarea cardului, considerand ca neprezentarea pentru ridicarea cardului reprezinta exercitarea de catre dvs. a dreptului de retragere. In cazul in care cardul Superland a fost utilizat chiar si o singura data atunci nu este posibil returul.

In cazul retragerii, cardurile se anuleaza de catre LHEL.

Niciun continut transmis de catre client prin orice mijloc de comunicare electronic, telefonic, etc.() sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare sau vizualizare nu da nastere unei anumite obligatii contractuale din partea LHEL. Obligatii LHEL sunt prevazute in prezentele Conditii si documentele de confirmare comanda care se transmit Clientului.

 

Pierderea/Furtul cardului Superland Friend Club

Pierderea sau furtul cardului Superland Friend Club trebuie anuntata la numarul de telefon 0729.09.09.09.

 

Răspunderea

Răspunderea L.H. EL INVESTMENT SRL – în eventualitatea încălcării cu intenție sau din neglijență gravă a  Termenilor și Condițiilor și/sau a Contractului L.H. EL INVESTMENT SRL, in calitate de vânzător va fi răspunzător pentru pierderile care sunt o consecință directă și previzibilă, în mod rezonabil, a acestei incălcări.

În orice caz, răspunderea maximă faţă de Client pentru orice pierdere sau pagubă care se produce în legătură cu o Comandă este limitată la prețul total al respectivei  Comenzi.

L.H. EL INVESTMENT SRL  nu răspunde pentru infectarea computerului unui Utilizator/Client cu viruși informatici, pentru atacuri cibernetice de orice fel, pentru pierderea datelor Utilizatorului/Clientului sau deteriorarea oricărui echipament hardware sau program aparținând acestuia.

De asemenea, L.H. EL INVESTMENT SRL  nu răspunde pentru e-mail-urile de tip phishing sau pentru link-urile partenerilor care pot apărea la un moment dat pe website.

Răspunderea Utilizatorului/Clientului: Utilizatorul/Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor sale de Cont (user /e-mail și parolă), pentru gestionarea accesării Contului și pentru activitatea derulată prin intermediul Contului, precum și pentru navigarea pe website și link-urile partenerilor. De asemenea, Utilizatorul/Clientul poartă răspunderea exclusivă pentru realitatea/exactitatea/integritatea oricăreia și tuturor datelor furnizate societatii L.H. EL INVESTMENT SRSL, proprietar al Superland și pentru orice pagubă cauzată acesteia prin nerespectarea acestor Termeni și Condiții.

L.H. EL INVESTMENT SRL nu deruleaza activitati interzise de lege sau ilicite

 

Pauzele tehnice

Superland nu este responsabil pentru incapacitatea utilizării website-ului- sectiunea « cumpara bilet«  din motive de forță majoră.

Superland își rezervă dreptul de a întrerupe accesul la sectiunea «cumpara bilet«  din cauza activităților sale de service, întreținere tehnică sau lucrări privind îmbunătățirea funcționalității sectiunii si/sau dupa caz a website-ului. În același timp, Superland se angajează să depună toate eforturile pentru ca toate aceste activități să aiba loc în timpul nopții și pe o durată cât mai scurtă.

Protectia datelor

Utilizatorul accepta ca datele furnizate de el  (inclusiv date card) sa fie procesate electronic de catre Superland in vederea executarii contractului. De asemenea, utilizatorul este de acord ca datele sale sa fie folosite in limitele impuse de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Utilizatorul este informat ca acest accept poate fi revocat in orice moment.

In vederea executarii contractului care se stabileste intre client si Superland prin intermendiul operatorului de plati, acesta, in speta banca, va avea acces la datele cu caracter personal ale detinatorilor de carduri pe care le vor furniza acestia din urma in vederea efectuarii tranzactiilor, In acest sens Banca va prelucra datele cu caracter personal in numele Vanzatorului, pentru deinatorii de card care nu sunt si clienti directi ai bancii, cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute de Legea nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si, in cazul in care devine aplicabila, de Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. In aceasta situatie Banca are calitatea de imputernicit al Vanzatorului in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale detinatorilor de carduri care nu sunt si clienti directi ai bancii. Banca va prelucra datele cu caracter personal ale detinatorilor de carduri in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Locul de jurisdictie, legea aplicabila

Locul de jurisdictie este instanta competenta material din Brasov, iar pentru consumatorii privati, instanta competenta de la domiciliul acestora. Legile aplicabile sunt legile din Romania.

In cazul in care clientul nu are domiciliul in Romania sau si-a mutat domiciliul dupa intrarea in vigoare a acestor conditii generale sau dupa debutul raportului contractual cu LHEL sau domiciliul clientul nu va fi cunoscut societatii LHEL la momentul introducerii actiunii, clientul este de acord ca forul de jurisdictie exclusiv pentru toate litigiile care provin sin sau se nasc in legatura cu contractul dintre parti este cel de la sediul LHEL.

 

SOLUTIONAREA ON LINE A DISPUTELOR

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

 

PROTECTIA CONSUMATORULUI

http://www.anpc.gov.ro/

 

CONTACT

L.H. EL INVESTMENT SRL, str. Sos. Cristianului nr.7, Brasov

J8/1028/1997, CIF RO 9609318

Telefon: 0729.09.09.09

Email: office@superland.ro

ANSPDCP: 38736

 

Prezentele prevederi se completeaza in mod corespunzator cu Regulamentul General – Superland Loc de Joaca si Galerii Comerciale afisat public.

Timpul petrecut în familie înseamnă altceva pentru fiecare din noi. Creați experiențe memorabile împreună!

Logheaza-te

Accesul și utilizarea acestui Website sunt supusă următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Website-ul, acceptați, fără limitări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Superland sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări, Condițiile de Utilizare ale acestui Website, vă rugăm să părăsiți acest Website.

!!! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor constituie acordul dvs. de a respecta acești termeni, care stabilesc o relație contractuală între dvs. și Superland. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu puteți beneficia de facilitățile oferite de website.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

Superland – este termenul utilizat pentru identificarea societății titular a website-ului și furnizoare de produse și servicii, respectiv L.H. EL INVESTMENT SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în România, mun.Brașov, str. Șoseaua Cristianului, nr.7, județ Brașov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J08/1028/1997, cod unic de înregistrare fiscală RO9609318;
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții;
Cont – secțiunea din Website formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorului înregistrarea pe website;
Website – domeniul www.superland.ro și subdomeniile acestuia;
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Superland și Utilizator, fără prezența fizică simultană a părților, prin care se întrunește acordul de voință al acestora cu privire la condițiile de accesare și utilizare website;
Conținut
• toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către Superland prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc utilizatorului de către un angajat/colaborator al titularului, conform informațiilor de contactare, specificate de către acesta;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Superland într-o anumită perioadă;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Superland are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• orice alte date publicate pe website;
Document – prezentele Termene și Condiții;
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Superland într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Superland cu referire la informațiile conținute de acesta;
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor/Serviciilor/Evenimentelor așa cum sunt acestea precizate în descrierea publicată pe website.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea pe website, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Superland își derulează operațiunile comerciale.
Notificarea primită de către Utilizator, după efectuarea înregistrării pe website are rol de confirmare a veridicității informațiilor furnizate cu ocazia înregistrării. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
Contractul se consideră încheiat între Utilizator și Superland în momentul în care utilizatorul bifează că este de acord cu termenii și condițiile de accesare și utilizare ale website-ului, cu ocazia înregistrării.
Daca informațiile din Contul dvs. nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai aveți acces și să nu mai puteți utiliza Serviciile, facilitățile website-ului sau ca Superland să dispună încetarea Contractului cu dvs. Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin Contul dvs. și vă obligați să mentineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs.

RĂSPUNDERE

Superland nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al utilizarii prezentului website.
Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului, Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile website-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul website-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului.
Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor website-ului.
Termenii și Condițiile website-ului pot fi modificați oricând de către Superland, aceștia fiind opozabili Utilizatorilor de la data afișării pe website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor website-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din website.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Superland a notificat A.N.S.P.D.C.P. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sub numărul 0026424/16.11.2017.
Datele dvs. personale necesare înregistrării pe website sunt: nume și prenume, sex, data nașterii, număr de telefon și adresă de e-mail.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Superland are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.
Scopul colectării datelor este:
– informarea utilizatorilor privind situația Contului;
– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, în scop de reclamă, marketing și publicitate, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);
– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a traficului pe website;
Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SUPERLAND și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.
Prin citirea Documentului ați luat cunostință despre faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Șoseaua Cristianului, nr. 7, mun.Brașov, județ Brașov, în atenția L.H. EL INVESTMENT SRL., vă puteți exercita, în mod gratuit, o dată pe an, dreptul de a vi se confirma faptul că datele personale sunt sau nu sunt procesate.
Totodată, tot pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Șoseaua Cristianului, nr. 7, mun. Brașov, județ Brașov, în atenția L.H. EL INVESTMENT SRL., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz, pentru:
– rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
– notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele colectate de către titular, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat al utilizatorului față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Informațiile cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi furnizate către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Superland și Utilizator se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Brașov.

PROPRIETATEA CONȚINUTULUI

Website-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Superland sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată a Superland sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că Superland își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acționarea în judecată a celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Superland acordă permisiunea de a utiliza website-ul în următoarele condiții:
Utilizatorul nu poate autoriza terțe părți să utilizeze Contul său. Utilizatorului îi este interzisă cesionarea sau transferul în alt mod a Contului sau unei alte persoane fizice sau juridice. Utilizatorul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci când utilizează website-ul și poate utiliza website-ul exclusiv in scopuri legale. Atunci când utilizatorul folosește website-ul, nu va provoca deranj, inconvenienţe sau pagube materiale nici Furnizorului terț, nici altor parți.
În caz de modificare a legislației, este posibil ca utilizatorului să i se ceară să prezinte un act de identitate pentru a accesa sau a utiliza Serviciile, iar Utilizatorul este conștient că i se poate refuza accesarea sau utilizarea Serviciilor dacă refuză să prezinte actul de identitate.
La latitudinea sa exclusivă, Superland poate să permită periodic utilizatorilor să transmită, să încarce, să publice sau să pună la dispoziția Superland, conținut și informații în format text, audio și/sau vizual, inclusiv comentarii și opinii despre Servicii, transmiterea unor cereri de asistență și înscrierea in concursuri și promoții. Întregul Conținut furnizat de către utilizator va rămâne proprietatea acestuia.
Totuși, prin furnizarea de conținut către Superland, utilizatorul acordă Superland o licență valabilă la nivel mondial, perpetua, irevocabilă, transferabilă, fară redevențe, cu drept de sublicențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Conținut furnizat de utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor (inclusiv în legatură cu Serviciile și activitățile Superland și pe website-urile și serviciile terțe), fără a-l informa pe utilizator, fără a fi necesar acordul acestuia și fără a fi nevoie să plăteasca fie utilizatorului, fie altei persoane fizice sau juridice.
În acest sens, utilizatorul declară și garantează urmatoarele: (i) fie că este proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut furnizat, fie că deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda Superland licența asupra Conținutului furnizat de utilizator conform descrierii de mai sus și că nici Conținutul generat de utilizator, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către utilizator a acestuia, nici utilizarea de către Superland a respectivului Conținut furnizat de utilizator după cum permite acest contract nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementari aplicabile.
Utilizatorul se obligă să nu transmită Conținut cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește Superland la latitudinea sa exclusivă, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. Superland are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul furnizat de utilizatori, la latitudinea sa exclusivă, în orice moment, indiferent de motiv, fară a anunța.
Utilizatorul poate descarca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a se conforma informațiilor referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse in Conținut.
Utilizatorul nu are permisiunea să distribuie, să modifice, să copieze (cu excepția situațiilor mai sus menționate), să transmită, să expună, să refolosească, să reproducă, să publice, să autorizeze, să acorde o licență de folosire, să creeze lucrari derivate din conținut, sau să transfere, să vândă sau să folosească Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Superland, sub sancțiunea plății de daune interese care să acopere atât prejudiciul efectiv suferit de către Superland, cât și a beneficiului nerealizat de către Superland urmare a încălcării de către utilizator a interdicțiilor sus menționate.
Este interzis utilizatorului să folosească Website-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.
Superland va coopera cu oricare dintre autoritațile desemnate să aplice legea si se va conforma oricarei solicitari legitime legale prin care se cere sau se ordonă societații Superland să dezvaluie identitatea oricarei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Website-ului.
Este interzis utilizatorului să folosească Website-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial ori să creeze website-uri paralele, cu aceeași denumire ori cu denumiri derivate de natura să creeze confuzie în conștiința publică între Superland și utilizatori neautorizați să se folosească de imaginea și/sau denumirea titularului.

Înregistrarea pe website-ul Superland este gratuită pentru Utilizator și nu include nici o taxă.

ACCESUL LA REȚEA ȘI DISPOZITIVE

Utilizatorului ii revine responsabilitatea de a obține accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza website-ul și facilitățile acestuia. Se pot aplica tarifele și prețurile percepute de rețeaua mobilă a utilizatorului pentru transferul de date și mesaje, dacă acesta accesează sau utilizează servicii de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și revine responsabilitatea utilizatorului de a achita aceste tarife si prețuri. Utilizatorului ii revine responsabilitatea de a procura si a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza Serviciile si Aplicațiile de pe website, precum și de a procura orice actualizari ale acestora. Superland nu garantează că Serviciile sau o porțiune a acestora vor funcționa pe un anumit echipament hardware sau un anumit dispozitiv. În plus, Serviciile pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, care nu sunt responsabilitatea Superland.

PUBLICITATE

Newsletterele Superland sunt transmise prin intermediul serviciului intern de marketing. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
În momentul în care, Utilizatorul își crează un Cont pe Website, are posibilitatea sa își exprime sau nu acordul cu privire la primirea de Newslettere.
Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Superland în orice moment:
– prin contactarea Superland în acest sens;
– trimițând la adresa office@superland.ro un e-mail în care să precizați că nu mai doriți să primiți aceste mesaje, care să includă numarul de telefon pe care sunt primite mesajele;
– prin modificarea setărilor din Contul de utilizator;
– prin accesarea link-ului de dezabonare.
Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acordul dat pentru prezentul Document.

LIPSA GARANȚIILOR

ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI WEBSITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT “CA ATARE” FARĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ. SUPERLAND ȘI SOCIETĂȚILE SALE AFILIATE, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, AGENȚII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA WEBSITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU A CONTINUTULUI SĂU. L.H. EL INVESTMENT SRL NU ÎȘI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O DAUNĂ SAU VIRUȘI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI WEBSITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAȚII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST WEBSITE.

DESPĂGUBIRI

Utilizatorul se obligă să despăgubească Superland în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) pretinse de terți de la titularul de website, care decurg din sau în legatură cu nerespectarea sau încălcarea de către utilizator a oricăreia dintre acești Termeni sau încălcarea de către utilizator a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Furnizorilor terți.

LINK-URI SPRE WEBSITE-URILE UNEI TERȚE PĂRȚI

Website-ul poate conține link-uri către alte website-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Superland. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori. Superland nu controlează și nu este răspunzatoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor website-uri.
Fără a se limita la cele mai sus menționate, Superland își declină în mod special orice răspundere dacă aceste website-uri:
– Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
– Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
– Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
– Nu oferă o securitate adecvată;
– Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv sau sunt licențioase sau calomnioase.
De asemenea, Superland nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de website-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de website-uri sau pe acest website, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens implicarea în vreun fel a Superland.

REVIZUIRI ALE ACESTOR CONDIȚII DE UTILIZARE

Superland poate, în orice moment și fară notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a website-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.
Este interzisă utilizarea acestui website pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Superland va coopera deplin cu orice autoritați care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă titularului de website să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale.
Utilizatorul este de acord ca titularul, la alegerea sa, să inceteze sau să întrerupă utilizarea website-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, utilizatorul trebuie să înceteze folosirea website-ului și să distrugă orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Superland nu va fi răspunzător pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva titularului, drept rezultat al neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea utilizatorului sau încălcării de către utilizator a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAȚI ACEST WEBSITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI SUPERLAND, NICI DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI ANGAJAȚII SĂI SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA WEBSITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE SAU A CONȚINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT SAU ORICE ALTĂ MODALITATE ȘI CHIAR DACĂ UTILIZATORUL A FOST AVERTIZAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

PREVEDERI CU CARACTER GENERAL

Utilizatorul acordă aprobarea ca Superland să cesioneze sau să transfere acești Termeni, integral sau parțial, inclusiv catre: (i) o societate subsidiară sau afiliată; (ii) un achizitor al capitalului social, activităților sau activelor Superland; sau (iii) un succesor prin fuziune. Între dvs., Superland sau un Furnizor terț nu va exista nicio relație de asociere în participare, parteneriat, angajator-angajat sau agenție în urma contractului încheiat între dvs. și Superland prin acceptarea prezentelor termeni și condiții sau a utilizării website-ului.
Dacă o clauză din acesti Termeni este declarată conform legii drept ilegală, nulă sau neaplicabilă, fie integral, fie parțial, se va considera că respectiva clauză sau porțiune a acesteia nu face parte din acest Contract, fară ca acest fapt să afecteze legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze si condiții.
În situația respectivă, Superland va înlocui clauza sau porțiunea ilegală, nulă sau neaplicabilă cu o clauză sau porțiune legală, valabilă și aplicabilă, care produce, în cea mai mare masură posibilă, un efect similar cu cel al clauzei sau porțiunii ilegale, nule sau neaplicabile, date fiind conținutul și scopul Termenilor de față. Acești Termeni constituie întregul acord și întreaga înțelegere dintre părți cu privire la obiectul acestora și anulează și înlocuiesc toate acordurile și angajamentele anterioare sau concomitente cu privire la obiectul vizat.